메뉴 건너뛰기

Amazing Health Services

Dịch Vụ Xã Hội

Các dịch vụ xã hội


Nhân viên xã hội giúp đỡ các cá nhân giải quyết các vấn đề về tài chính liên quan đến viec điều trị y tế bằng cách trợ giúp các bệnh nhân và thành viên gia đình có các nguồn lực cộng đồng có sẵn.
Nhân viên y tế xã hội hỗ trợ ...

Tổ chức phúc lợi xã hội
Kết nối chương trình cộng đồng
Bảo vệ lạm dụng người cao tuổi
Điều kiện sống
Hỗ trợ tinh thần
Kế hoạch cho trường hợp thiên tai

Nursing Services  Therapy Services  Primary Home Care (PHC) Services  Home Health Aide Services

위로